تعرفه های تولید محتوا

 

 


 

پست اینستاگرام

 


 تولید محتوا هر پست اینستاگرام ۴۴,۰۰۰ تومان
پست هارمونی پازلی ۳ قسمت ۸۷,۰۰۰ تومان
۶ قسمت ۱۴۹,۰۰۰ تومان
۹ قسمت ۲۲۷,۰۰۰ تومان

 

طراحی لوگو

 


طراحی لوگو تایپ

( نوشتاری یا وردمارک )

 ۲ اتود  ۱ درخواست ویرایش ۱۴۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۴ روزه
 ۳ اتود  ۲ درخواست ویرایش ۱۹۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۵ روزه
 ۴ اتود  ۳ درخواست ویرایش  ۲۳۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۶ روزه
 ۵ اتود  ۴ درخواست ویرایش ۲۸۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۷ روزه
 ۸ اتود  ۵ درخواست ویرایش ۴۸۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۱۰ روزه

 

 

طراحی لوگو تصویری

( نمادین یا سمبولیک )

 ۲ اتود  ۱ درخواست ویرایش  ۱۷۰,۰۰۰

تومان

تحویل ۴ روزه
 ۳ اتود  ۲ درخواست ویرایش  ۲۳۰,۰۰۰ 

تومان

تحویل ۵ روزه
 ۴ اتود  ۳ درخواست ویرایش  ۳۳۰,۰۰۰

تومان

تحویل ۶ روزه
 ۵ اتود  ۴ درخواست ویرایش  ۴۱۰,۰۰۰

تومان

تحویل ۷ روزه 
 ۸ اتود  ۵ درخواست ویرایش  ۵۶۰,۰۰۰

تومان

تحویل ۱۰ روزه

 

 

طراحی لوگو ترکیبی

( تلفیق تایپ و تصویر )

 ۲ اتود  ۱ درخواست ویرایش ۱۹۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۴ روزه
 ۳ اتود  ۲ درخواست ویرایش ۳۹۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۵ روزه
 ۴ اتود  ۳ درخواست ویرایش ۴۸۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۶ روزه
 ۵ اتود  ۴ درخواست ویرایش ۵۵۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۷ روزه
 ۶ اتود  ۵ درخواست ویرایش ۶۵۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۱۰ روزه

 

 

طراحی لوگو مونوگرام

( حرف اول برند )

 ۲ اتود  ۱ درخواست ویرایش ۱۶۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۴ روزه
 ۳ اتود  ۲ درخواست ویرایش ۳۵۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۵ روزه
 ۴ اتود  ۳ درخواست ویرایش ۴۴۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۶ روزه
 ۵ اتود  ۴ درخواست ویرایش ۵۲۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۷ روزه
 ۸ اتود  ۵ درخواست ویرایش ۶۰۰,۰۰۰

تومان

 تحویل ۱۰ روزه

 

هر درخواست ویرایش اضافه برای لوگو ۱۵۰۰۰ تومان اضافه تر محاسبه می شود.


 

نوشتن مقاله

 


نوشتن مقاله رعایت اصول سئو / ۳ عکس هر کلمه

۲۵۰ تومان

هر عکس اضافه

۱۲,۰۰۰ تومان

 


 

طراحی ست اداری

 


پاکت نامه

کارت ویزیت

سربرگ

۱ اتود
۲۶۰,۰۰۰

تومان

هر اتود یا درخواست ویرایش اضافه 

۳۰,۰۰۰

تومان

کارت ویزیت

۱ اتود یک رو ۷۰,۰۰۰ تومان

هر اتود یا درخواست ویرایش اضافه

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ اتود دو رو ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هر اتود یا درخواست ویرایش اضافه

۲۰,۰۰۰ تومان

طراحی سربرگ ۱ اتود ۹۳,۰۰۰

تومان

 

هر اتود یا درخواست ویرایش اضافه 

۱۰,۰۰۰

تومان

طراحی پاکت نامه ۱ اتود ۸۰,۰۰۰ تومان هر اتود یا درخواست ویرایش اضافه 

۱۰,۰۰۰ تومان

 


 

طراحی بنر

 


طراحی بنر متحرک ۲۵۸,۰۰۰ تومان
طراحی بنر ثابت ۹۰,۰۰۰ تومان
طراحی بنر هدر سایت ۸۰,۰۰۰ تومان

 


 

 

طراحی فاکتور


طراحی فاکتور ۱ اتود ۸۰,۰۰۰ تومان

هر اتود یا درخواست ویرایش اضافه

۱۰,۰۰۰ تومان